MODEL CẢM ỨNG  KÍNH RON
CÓ IC KHÔNG IC  KHÔNG KEO LIỀN KEO 
IP X 170,000  25,000 32,000  15,000
IP XS  175,000 25,000 32,000  17,000
IP XS MAX  205,000 28,000 35,000  22,000
IP XR  210,000  37,000  43,000 22,000
IP 11  200,000  37,000  43,000 22,000
IP 11 PRO  250,000 260,000  30,000  38,000 22,000
IP 11 PRO MAX  250,000 260,000  32,000  38,000 22,000
IP 12 MINI  300,000  30,000  38,000
IP 12 / 12 PRO 310,000  30,000  38,000 22,000
IP 12 PRO MAX   380,000 32,000   40,000 23,000
IP 13 MINI     32,000 38,000
IP 13   480,000  32,000 40,000 35,000
IP 13 PRO     32,000 48,000 35,000
IP 13 PRO MAX     35,000 58,000 35,000
IP 14     53,000 62,000 52,000
IP 14 PLUS     55,000 62,000 52,000
IP 14 PRO 55,000 62,000 52,000
IP 14 PRO MAX 55,000 65,000 52,000