LINH KIỆN OPPO

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH OPPO R7  35.000  
KÍNH OPPO R7 PLUS  35.000  
KÍNH OPPO R7S  40.000  
KÍNH OPPO F1 PLUS  40.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X909 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9006 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9076 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1S 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1W 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A11  75.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A33  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A37  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A39 ( NEO 9S)  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A51  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO U707  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R3 65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R5  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R827  95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R829  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1001  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1201  75.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R2001  95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R8001  75.000  
     
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1  345.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1 PLUS  650.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F3 PLUS  440.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1S  320.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A33 380.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A37 400.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A51 400.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7 LITE  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7S 720.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R827 340.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R829 350.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9006 450.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9076 600.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ U707 500.000