LINH KIỆN OPPO

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH OPPO R5  25.000  
KÍNH OPPO R7  25.000  
KÍNH OPPO R7S  25.000  
KÍNH OPPO R7 PLUS  25.000  
KÍNH OPPO F1  35.000  
KÍNH OPPO F3  25.000  
KÍNH OPPO F3 PLUS  25.000  
KÍNH OPPO F5  25.000  
KÍNH OPPO F7  30.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X909 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9006 95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9076 95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1S 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1W 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A11  55.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A33  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A37  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A39 ( NEO 9S)  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A51  55.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO U707  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R3 65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R5  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R827  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R829  60.000  
     
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1  340.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1 PLUS  550.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F3 PLUS  440.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1S  300.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A33 300.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A37 300.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A51 390.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7 LITE  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7S 610.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R827 340.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R829 350.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9006 450.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9076 600.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ U707 500.000