LINH KIỆN SONY

 

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH SONY X   45.000  
KÍNH SONY XA   50.000  
KÍNH SONY XA1   40.000  
KÍNH SONY XA ULTRA  75.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY C3  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C4  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra  150.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M2  100.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M4  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY ZR  130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2  130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4 150.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 160.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Premium 250.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1S   200.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1 Mini  140.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 Mini  130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Mini  180.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z Ultra  200.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2A  280.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3V  250.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4V  320.000  
 
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5  500.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z1 Mini  250.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 Mini  350.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Mini  300.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 700.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 430.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2A 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2 600.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 480.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 590.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra  700.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra ZIN KHUNG  1.100.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M4  460.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M5  630.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA LINH KIỆN  550.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA ZIN KHUNG  850.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA1 ZIN KHUNG  1.050.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra linh kiện  850.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra ZIN KHUNG  1.300.000  
     
PHẢN QUANG SONY Z3 70.000  
NẮP LƯNG SONY Z  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z ULTRA  50.000  
NẮP LƯNG SONY Z1  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z1S  50.000  
NẮP LƯNG SONY Z2  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z3  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z3V  40.000  
NẮP LƯNG SONY Z3 mini  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z4  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z5  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z5 Premium  50.000  
NẮP LƯNG SONY M5   40.000