MODE NẮP LƯNG ZIN BÓC MÁY NẮP LƯNG ZIN NEW
S8 ( G950) 60,000  
S8+ (G955) 60,000  
S9 (G960) 60,000  
S9+ (G965) 60,000  
S10 (G971) 120,000  
S10+ (G975) 150,000  
S10 5G (G977) 180,000 210,000
S20+ (G986) 200,000  
S20 ULTRA (G988) 200,000  220,000
S21 ULTRA (G998) 200,000 250,000 
NOTE 8 (N950) 60,000  
NOTE 9 (N960) 120,000  
NOTE 10 (N971) 180,000  
NOTE 10+ (N976) 180,000 220,000
NOTE 20 (N981) 200,000  
NOTE 20 ULTRA (N986) 220,000 250,000
FOLD 2 (F916)     
FOLD 3 (F926)  300,000  
ZLIP 3 (F711) – NẮP TRÊN 500,000  
ZLIP 3 (F711) – NẮP DƯỚI 300,000  
A80 (A805) 80,000  
A90 (A908) 160,000